ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ประกาศ