ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  การเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร