ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง